พศจ. พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะที่ ๕ ปีที่ ๗ ณ ห้องประชุมเรือนหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัลพาร์ค พิษณุโลก พศจ. พิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและวัดนางพญา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พศจ. พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พศจ. พิษณุโลก ร่วมงานพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พศจ. พิษณุโลก ลงพื้นที่ที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง ในการรังวัดสอบเขตที่ดิน

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366