คู่มือการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ตัวอย่างแบบคำขอพระราชทานวิสุงคามสีมา สามารถดาวน์ไหลดได้ ตามลิงค์นี่ครับ

https://drive.google.com/file/d/1dZX4v-i3r0N4HyS19_PKEQyKKPsF6Ha6/view?usp=share_link


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1. คู่มือการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.pdf |
doc 2. แบบฟอร์มรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา.doc |
docx 3. แบบรับรองภาพถ่าย.docx |
docx 4. หนังสือรับรองรายนามพระภิกษุพำนักอยู่ประจำ.docx |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366