ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ : O1 ถึง O21                                                            ลำดับ : O22 ถึง O35

ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O1 โครงสร้าง (Link)                                                                            O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Link) 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร (Link)                                                                       O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Link)  

O3 อำนาจหน้าที่ (Link)                                                                         O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Link)

O4 ข้อมูลการติดต่อ (Link)                                                                     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชาสัมพันธ์                                                                                O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (Link) 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ (Link)                                                                  นโยบาย No Gift Policy  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                                                                             O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (Link)

O6 Q&A (Link)                                                                                  O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (Link) 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ                                                            O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (Link)   

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (Link)                                       O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (Link)   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (Link)                                                O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน (Link)  

การปฏิบัติงาน                                                                                     O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Link)                                       การประพฤติมิชอบประจำปี (Link)    

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (Link)           แผนป้องกันการทุจริต

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (Link)                                                           O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (Link) 

O13 E - Service (Link)                                                                         O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (Link) 

การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (Link)                                    O34 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (Link)                 O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Link)   

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (Link)                            

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (Link)                                   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                            

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Link)                                     

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (Link)                   

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Link)

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม (Link) 

                                     .....................................................................................................................................................................

 


 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,473