สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ตามมติมหาเถรสมาคม โดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน  ๒๒  สำนัก  (มหานิกาย  ๒๐ สำนัก และธรรมยุต ๒ สำนัก)
 
 

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf รายชื่อ สธจ.พล. ๒๐+๒ แห่ง ลว ๒๑ เมย ๖๕.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366