พศจ. พิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง ในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ณ ที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวลักษณ์ อภิวัชญ์ธนิน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธรณินทร์ รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ที่ธรณีสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง ในการรังวัดสอบเขตที่ดิน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากพระสุธรรมมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366