ลงพื้นที่วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายธรณินทร์  รักษ์ธนบดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดจุฬามณี ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อทำการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินข้างเคียง  ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากพระมหาชุมพล ปภากโร เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๒๘


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366