คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนเหนือ ลงพื้นที่บ้านบึงกระดาน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนเหนือ ลงพื้นที่บ้านบึงกระดาน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมฯ ในการนี้พระพรหมเสนาบดี ที่ปรึกษาโครงการฯ เจ้าคณะภาค 7 ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยม พระเทพรัตนนายก ประธานฯหนเหนือ เจ้าคณะจังหวัดลำพูนเมตตานำคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมและชมกิจกรรมสอบถามข้อมูล และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำส่วนราชการถวายการต้อนรับ ในการนี้ นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ถวายการต้อนรับและสนองงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,555