ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้และมอบรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ระดับจังหวัด ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุพัฒน์  เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจิรภัทร  ใยสุหร่าย นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้และมอบรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ระดับจังหวัด ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอรายชื่อวัดเพื่อเข้ารับรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอรายชื่อวัด จำนวน 3 แห่ง คือ
1. วัดป่าน้ำโจน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. วัดสันติวิเวกวนาราม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
3. วัดพระพุทธบาทดงงู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
โดยให้ส่งรายงานไปยังกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาต่อไป


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 107,516