ร่วมต้อนรับคณะจาก ๕ จังหวัดชายแดนใต้ตามโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุข อยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธและสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายมนต์ชัย ปั้นงาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายวันฉัตร กันชู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะจาก ๕ จังหวัดชายแดนใต้ตามโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุข อยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีพุทธและสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น โดยได้อำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และวัดนางพญา ก่อนที่คณะจะเดินทางไปจังหวัดแพร่ ต่อไป


image รูปภาพ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 89,529