ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

   

   

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 30 ธันวาคม 2505
ประวัติการศึกษา 
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2529 - 2537 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 4 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีื
พ.ศ.2537 - 2538 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 5 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2539 - 2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6  สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2540 - 2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6  สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2545 - 2547 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2547 - 2552 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.2554 - 2556 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.2556 - 2564 นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร
พ.ศ.2561 - 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 22,082