ร่วมประชุมการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสุภกิณห์ แวงชิน) และคณะ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายสุภกิณห์ แวงชิน) และคณะ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (๗๔๑) ชั้น๔ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๗ เป็นประธานการประชุมฯ 


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,194