ร่วมกิจกรรมโครงการวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และพระคิลานุปัฏฐาก พื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวลักษณ์ มูลหล้า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบำรุง ชำนาญจุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวัดต้นแบบส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร และพระคิลานุปัฏฐาก พื้นที่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคโดยเน้นหลัก ๓ อ ๓ ลด ณ ห้องประชุมพลับพลึง ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


image รูปภาพ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 207,162