บุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวอนันยา  เจียมศรีพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

 นายสุเทพ  คุ้มแสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสุปราณี คงสมพงษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวฉลองขวัญ แสนประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายมนต์ชัย ปั้นงาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวนวลจันทร์ วัฒนพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวันฉัตร กันชู
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายจิรภัทร ใยสุหร่าย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
                                                                         
 
     
      นายธรนินทร์ รักษ์ธนบดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

พนักงานจ้างเหมาบริหาร

 
นายจักรี ศรีสุกใส
พนักงานขับรถ
นางสาวศิริรัตน์ เหมือนเสมอใจ
แม่บ้าน
 


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 12,335