โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕

โอวาทธรรม วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระพรหมจริยาจารย์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้  ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม  เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์  จังหวัดตรัง


image วิดีโอ

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 752,366