คติธรรมประทานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระคติธรรม


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf คติธรรมวันอาสาฬหบูชา.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 578,474