Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

คำถามที่พบบ่อย Q & A

Home ระเบียบเเละกฏข้อบังคับ

ระเบียบกฎข้อบังคับ

download

download


1 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550

2 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543
3 ขั้นตอนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามระเบียบมหาเถรสมาคม
4 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ.ศ.2552
5 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. 2546
6 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการยกที่ดิน อาคาร ให้เป็นศาสนสมบัติกลาง พ.ศ.2552
7 ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพทธศาสนา พ.ศ.2552

8. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9. กฎกระทรวงสร้างวัด การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด  2559