Get Adobe Flash player
Home สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติธรรม

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคมโดยอาศัยระเบียบมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก (มหานิกาย-ธรรมยุต)

 แห่งที่
วัด 
ตำบล 
อำเภอ 
นามเจ้าสำนัก/
เจ้าอาวาส 
มติ มส
ครั้งที่
 
 1
 สันติวัน (ม)
 บึงพระ
 เมือง
 พระครูสันติจัมทคุณ
9/2550 
 2
 กำแพงมณี (ม)
 โคกสลุด
 บางกระทุ่ม
 พระครูผาสุกิจวิจารณ์
9/2550 
 3
 สุดสวาสดิ์ (ม)
 พลายชุมพล
 เมือง
 พระครูประภัศร์โสตถิคุณ
9/2550 
 4
 วังหิน (ม)
 พลายชุมพล
 เมือง
 พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์
23/2553 
 5
 สวนร่มบารมี (ม)
 วงฆ้อง
 พรหมพิราม
 พระครูโฆสิตธรรมสุนทร
23/2553 
 6
 ป่าคายวนาราม (ม)
 ท่าหมื่นราม
 วังทอง
 พระครูธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ
23/2553 
 7
 หนองพยอม (ม)
ชุมแสงสงคราม
 บางระกำ
 พระครูวิบูลสิทธิธรรม
23/2553 
 8
 ตะโม่ (ม)
 บางระกำ
 บางระกำ
 พระครูวรธรรมานุยุต
23/2553 
 9
 บึงกระดาน (ม)
 บ้านป่า
 เมือง
 พระครูเกษมวาปีพิสัย
23/2553 
 10
 สวนอธิษฐาน (ม)
 ดงประคำ
 พรหมพิราม
 พระครูปิยธรรมาลังการ
7/2554 
 11
 บ้านพร้าว (ม)
 บ้านพร้าว
 นครไทย
 พระครูพิบูลธรรมวงศ์
7/2554 
 12
 จุฬามณี (ม)
 ท่าทอง
 เมือง
 พระครูพิทักษ์จุฬามณี
10/2554 
 13
 พิกุลวราราม
(สะพาน4)  (ม)
 อรัญญิก
 เมือง
 พระครูสุเมธธรรมโสภณ
10/2554 
1
 วัดป่าศรีถาวร (ธ)
 หนองพระ
วังทอง 
พระครูจิตตนันทคุณ 
18/2553