Get Adobe Flash player
Home หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

รายชื่อหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

 ที่

ชื่อหน่วย 

 ประธานหน่วย

สถานที่ตั้ง (วัด)

 ปีที่ตั้ง

 1 อ.ป.ต.ในเมืองพระครูสิทธิธรรมวิภัช ราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง 2550 
 2 อ.ป.ต.อรัญญิกพระครูประภัสร์ปัญญาสาร สระไม้แดง ต.อรัญญิก อ.เมือง 2550 
 3 อ.ป.ต.บ้านคลองพระครูโสภณจันทโพธิ ยาง ต.บ้านคลอง อ.เมือง2550 
 4 อ.ป.ต.ดอนทองพระอธิการไฝ อรุโณ ดอนทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง 2550 
 5 อ.ป.ต.งิ้วงามพระครูสมเดช โชติปญฺโญ ปากพิงตะวันตก ต.งิ้วงาม อ.เมือง 2550
 6 อ.ป.ต.จอมทองพระครูปัญญาวราภิรัติ จอมทอง ต.จอมทอง อ.เมือง2550 
 7 อ.ป.ต.สมอแขพระครูอรรถสาร สมอแข ต.สมอแข อ.เมือง 2552 
 8 อ.ป.ต.ท่าทองพระครูพิลาศกิตติคุณ สว่างอารมณ์ ต.ท่าทอง อ.เมือง 2550 
 9 อ.ป.ต.บ้านกร่างพระครูสุภัทธรรมนากูล แหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง 2550 
 10 อ.ป.ต.บึงพระพระครูสันติจันทคุณ สันติวัน ต.บึงพระ อ.เมือง 2550 
 11 อ.ป.ต.วังนำคู้พระครูเวฬุประชารักษ์ ไผ่หลงราษฏรเจริญ ต.วังนำคู้ อ.เมือง2550
 12 อ.ป.ต.วัดพริกพระครูประภากรวรกิจ ท่าโรงตะวันออก ต.วัดพริก อ.เมือง 2550 
 13 อ.ป.ต.หัวรอพระครูสุนทรโรจนคุณโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมือง2550
 14 อ.ป.ต.วัดจันทร์พระสมุห์เสนาะ สุเมโธราชมณฑป ต.วัดจันทร์ อ.เมือง 2550 
 15 อ.ป.ต.ท่าโพธิ์พระครูสมุห์เสนีย์ สนฺตวาโจคุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง  2550 
 16 อ.ป.ต.ปากโทกเจ้าอธิการชัยพร สิริวณฺโณ ไผ่ค้อมรัตนาราม ต.ปากโทก อ.เมือง 2550 
 17 อ.ป.ต.บ้านป่าพระครูพิทักษ์ปุณณเขต บ้านไร่ ต.บ้านป่า อ.เมือง 2551
 18 อ.ป.ต.พลายชุมพลพระครูปลัดมังกร ติกฺขวโรพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมือง 2550 
 19 อ.ป.ต.มะขามสูงพระอธิการนุกูล ปญฺญาวโร ตะโก ต.มะขามสูง อ.เมือง 2550 
 20 อ.ป.ต.บ้านกลางพระอธิการสาคร จิตวํโส เนินสว่างวราราม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง 2551 
 21 อ.ป.ต.ชัยนามพระครูวิจิตรธรรมรักขิตเณรน้อย ต.ชัยนาม อ.วังทอง 2551 
 22 อ.ป.ต.วังนกแอ่นพระอธิการสำราญ อคฺคปญฺโญ วังนกแอ่น ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง 2551 
 23 อ.ป.ต.ท่าหมื่นรามพระครูสังฆรักษ์นพดล จนฺทาโภ บ้านเนินสะอาด ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง 2551 
 24 อ.ป.ต.หนองพระพระครูพัฒนโสภิตเจริญผล ต.หนองพระ อ.วังทอง 2551 
 25 อ.ป.ต.วังทองพระอธิการมะลิ ธมฺมจฺฉนฺโทศรีโสภณ ต.วังทอง อ.วังทอง 2551 
 26 อ.ป.ต.แม่ระกาพระอธิการวันทอง ปริปุณฺโณแม่ระกา ต.แม่ระการ อ.วังทอง 2549 
 27 อ.ป.ต.วังพิกุลพระครูอุดมวรธรรม คลองเป็ด ต.วังพิกุล อ.วังทอง 2548
 28 อ.ป.ต.แก่งโสภาพระครูประกาศพุทธิคุณโสภาราม ต.แก่งโสภา อ.วังทอง 2546 
 29 อ.ป.ต.พันชาลีพระพูน กนฺตสีโล วังกระชอน ต.พันชาลี อ.วังทอง2546 
 30 อ.ป.ต.ดินทองพระอธิการถนอม โชติปญโญ
บ้านดินทอง ต.ดินทอง อ.วังทอง 2551
 31 อ.ป.ต.บางระกำพระอธิการอาคม โชติวโร คุยพยอม ต.บางระกำ อ.บางระกำ2547 
 32 อ.ป.ต.ท่านางงามพระอธิการเลี่ยม เหมวณฺโณ ห้วยซัน ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ 2547 
 33 อ.ป.ต.วังอิทกพระจำลอง ติสฺสโรกรับพวง ต.วังอิทก อ.บางระกำ   2547 
 34 อ.ป.ต.พันเสาพระครูปิยสีลาภิรัตพันเสา ต.พันเสา อ.บางระกำ 2547 
 35 อ.ป.ต.ปลักแรดพระครูประภัศร์สิทธิคุณหล่ายโพธิ์ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ 2547 
 36 อ.ป.ต.บึงกอกพระอธิการสนอง ชินปุตฺโตปรือกระเทียม ต. บึงกอก อ.บางระกำ 2547 
 37 อ.ป.ต.หนองกุลาพระครูสุวิมลธรรมคุณดงกวาง ต.บึงกอก อ.บางระกำ 2547 
 38 อ.ป.ต.นิคมพัฒนาพระครูเมธาประยุตป่าสัก ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ 2547 
 39 อ.ป.ต.คุยม่วงพระครูพรหมกิจโกศลดงหนองอ้อ ต.คุยม่วง อ.บางระกำ 2547 
 40 อ.ป.ต.ชุมแสงสงครามพระครูวิบูลสิทธิธรรมหนองพยอม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ 2547 
 41 อ.ป.ต.บ่อทองพระครูพันธนาวิมุตหนองนา ต.บ่อทอง อ.บางระกำ 2547 
 42 อ.ป.ต.บางกระทุ่มพระครูโสภิตสัจจารักษ์แม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม2548 
 43 อ.ป.ต.ไผ่ล้อมพระอธิการมุกดา ฉนทธมฺโมบึงช้าง ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม 2549 
 44 อ.ป.ต.เนินกุ่มพระครูอนุรักษ์นิติสารราษฎร์ศรัทธาราม ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม 2537
 45 อ.ป.ต.วัดตายมพระครูอนุกูลพิพัฒนกิจตายม ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม 2542
 46 อ.ป.ต.นครป่าหมากพระใบฎีกาวิรุต ปญฺญาธโร กรุงศรีเจริญ ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม 2548
 47 อ.ป.ต.ท่าตาลพระครูปลัดบุญลือ สุธมโมปากคลอง ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม 2549 
 48 อ.ป.ต.บ้านไร่พระครูพิพัฒน์อาจารคุณโคกสลุด ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม 2549 
 49 อ.ป.ต.สนามคลีพระครูอินทโชติวัฒน์ สนามคลีตะวันออก ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม 2548 
 50อ.ป.ต.โคกสลุด พระครูผาสุกิจวิจารณ์ กำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม 2548 
 51อ.ป.ต.ท่าสะแกพระอธิการโพธิ์ ฉนฺทชาโตนงราชธาราม ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ 2537
 52อ.ป.ต.ชาตตระการ พระครูวิจิตรศีลสังวร ชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ 2537
 53อ.ป.ต.ป่าแดง พระครูอดุลธรรมกิจ ป่าแดง ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ 2537 
 54 อ.ป.ต.บ้านดงพระครูสุวิธานวรกิจ พรสวรรค์วราราม ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ 2537 
 55อ.ป.ต.สวนเมี่ยง พระอธิการถั่น สนฺติกโร สวนเมี่ยง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ 2537 
 56 อ.ป.ต.นาบัวพระอธิการจำรัส ฉนฺทชาโตนาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย2538
 57 อ.ป.ต.ห้วยเฮี้ยพระครุอนุกูลบุญสาร ป่าคาย ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย 2538 
 58 อ.ป.ต.บ่อโพธิ์พระอธิการสมพาน สุชาโต นาตาดี ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย 2538 
 59 อ.ป.ต.นครชุมพระครูพิทักษ์บุรีเขต นาเมือง ต.นครชุม อ.นครไทย 2538 
 60 อ.ป.ต.หนองกระท้าวพระมหาอัครพงษ์ ปญฺญาวชิโร หนองกระท้าว ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย 2538 
 61 อ.ป.ต.บ้านพร้าวพระครูพิบูลธรรมวงศ์ บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย 2538 
 62 อ.ป.ต.นครไทยพระครูวินิตศีลขันธ์ หนองลาน ต.นครไทย อ.นครไทย 2538 
 63 อ.ป.ต.เนินเพิ่มเจ้าอธิการอานนท์ จนทสโร หัวนา ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย2538 
 64 อ.ป.ต.บ้านแยงพระครูสุวิธานศีลวัตร เกษตรสุขวนาราม ต.บ้านแยง อ.นครไทย2538 
 65อ.ป.ต.ยางโกลน พระปลัดคมสัน ฐานตฺตโร ลาดผาทอง ต.ยางโฏลน อ.นครไทย2538 
 66อ.ป.ต.คันโช้ง พระพร้อม จนฺทสีโลหนองลวก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์2548
 67 อ.ป.ต.ท่างามพระครูพิเศษพัฒนพิธาน เสนาสน์ ตงท่างาม อ.วัดโบสถ์ 2537 
 68 อ.ป.ต.วัดโบสถ์พระครูสุวิมลชัยคุณ ช่างเหล็ก ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ 2548 
 69อ.ป.ต.ท้อแท้ พระอธิการสมองค์ ดงกระบาก ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ 2548 
 70 อ.ป.ต.บ้านยางพระประสิทธิอาคม น้ำหักพัฒนา ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ 2548 
 71 อ.ป.ต.หินลาดพระครูถาวรคมเขต บ้านน้อย ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ 2548 
 72อ.ป.ต.ท่าช้างพระครูเกษมวรธรรมท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม2550
 73 อ.ป.ต.หอกลองพระครูสุมณฑ์ธรรมกิจ กระบังมังคลาราม ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม 2552 
 74อ.ป.ต.มะต้อง พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ มะต้อง ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม 2545 
 75 อ.ป.ต.พรหมพิรามเจ้าอธิการเจริญ กิตฺติคุโณ กรับพวงเหนือ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม 2546 
 76 อ.ป.ต.หนองแขมพระครูศุภกิจจาภิรัต คลองตาล ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม 2545 
 77 อ.ป.ต.วังวนพระอธิการสมบูรณ์ ขนฺติสาโร วังวน ต.วังวน อ.พรหมพิราม 2546 
 78 อ.ป.ต.ทับยายเชียงพระอธิการรวม ทมโก ทับยายเชียง ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม  2544 
 79 อ.ป.ต.วงฆ้องพระครูโฆสิตธรรมสุนทร สวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม 2543 
 80 อ.ป.ต.ดงประคำพระครูอดุลยสุวัฒน์ เขาปรัง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม  2551 
 81 อ.ป.ต.ศรีภิรมย์พระครูวีรธรรโมภาส ชุมพลศรี ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม2546 
 82 อ.ป.ต.ตลุกเทียมพระครูประทีปปัญญาคม เซิงหวาย ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม 2546 
 83 อ.ป.ต.มะตูมพระครูพิพิษพัฒนาการ ไผ่ขอนำ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม  2533 
 84อ.ป.ต.บ้านมุง พระครูปลัดบุญช่วยทุ่งพระ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง 2545
 85 อ.ป.ต.ไทรย้อยพระครูประจักษ์สารธรรม วังไทรย้อย ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง 2545 
 86 อ.ป.ต.ชมพูพระครูวิรุฬห์ปัญญรัต ซำรัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง 2538 
 87 อ.ป.ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กพระใบฎีกาสุภี อธิปญฺโญ สามัคคีธรรม ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง 2543 
 88อ.ป.ต.วังยาง พระครูสิทธิวีรคุณ ไทรดงยั้ง ต.วังยาง อ.เนินมะปราง 2538 
 89 อ.ป.ต.วังโพรงพระอธิการบุญเทียม ถิรธมฺโม หนองดู่สามัคคีธรรม ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง 2550 
 90 อ.ป.ต.เนินมะปรางพระครูวินัยธรสุทิน สุภทฺโท เนินมะปราง ต. เนินมะปราง อ.เนินมะปราง 2547