Get Adobe Flash player
Home วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคม

พันธกิจ

๑. ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

๒. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แห่งภูมิปัญญาของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา