Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

คำถามที่พบบ่อย Q & A

Home ผู้บริหาร

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก


ชื่อ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช
ตำแหน่งทางการบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่งในสายงาน ผู้อำนวยการ ระดับสูง
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วุฒิการศึกษา

การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ (ผู้อำนวยการระดับต้น)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก (ผู้อำนวยการระดับสูง)

ผู้บริหาร