Get Adobe Flash player
Home โครงสร้าง

โครงสร้างหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด หัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา ๘) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓.ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๕.รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๖.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๗.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย