Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

Home โครงสร้าง

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมใด หัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน (นักวิชาการศาสนา ๘) ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
๒.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
๓.ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนาและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนารวมทั้งดูแล รักษาและจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
๔.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านพุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัดให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
๕.รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ ตลอดจนการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๖.ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
๗.ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๘.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

คำถามที่พบบ่อย Q & A