Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน 4
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   65000
โทร/Fax  055-248057
E-mail  :  phitbud@gmail.com

Home ข่าวสำนักพุทธ ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.พิษณุโลก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พศจ.พิษณุโลก

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
-  โครงสร้างองค์กร  ม.7(1)
-  อำนาจหน้าที่  ม.7(2)
-  สถานที่ติดต่อ  ม.7(3)
-  กฎ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ม.7(4)


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
-  ผลการพิจารณาฯ  ม.9(1)
-  นโยบายหรือการตีความ  ม.9(2)
-  แผนงาน โครงการ งบประมาณ  ม.9(3)
-  คู่มือหรือคำสั่ง  ม.9(4)
-  สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง  ม.9(5)
-  สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน  ม.9(6)
-  มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
-  ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด  ม.9(8)
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

คำถามที่พบบ่อย Q & A