Get Adobe Flash player
Home

เทศกาลวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลของโลก

เนื่องด้วยมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนวัดทุกแห่ง  หน่วยงานราชการ ประชาชน ดำเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และฆราวาส

2. การทำบุญตักบาตร

3. การสนทนาธรรม อภิปรายธรรม และการแสดงพระธรรมเทศนา

4. การเวียนเทียน

5. ประดับธงชาติ และธงธรรมจักรบริเวณวัดตามความเหมาะสม

6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันวิสาขบูชา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

7. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

 

และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา รักษาศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดทุกวัดใกล้บ้านท่าน