Get Adobe Flash player
Home

งานรัฐพิธี วันฉัตรมงคล 2559 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มในงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559

โดย “วันฉัตรมงคล” เป็นวันมหามงคลยิ่งของพสกนิกรไทยและแผ่นดินไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงกระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งพระปฐมบรมราชโองการนี้ยังคงอยู่ในสำนึกของปวงชนชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารไม่เสื่อมคลาย ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ทุกศาสนา ต่างตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรเสมอมา และทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทย โดยทศพิธราชธรรม ตามที่ได้ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานไว้เมื่อทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 นับเป็นเวลายาวนานกว่า 66 ปี ตราบจนทุกวันนี้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันฉัตรมงคล” เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ทั้งนี้  นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว