Get Adobe Flash player
Home

งานสรงน้ำพระสมณศักดิ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559

 

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร    จังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก  สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดงานสรงน้ำพระสมณศักดิ์จังหวัดพิษณุโลกขึ้น  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามตามวิถีพุทธ วิถีไทย รวมทั้งเป็นการถวายสักการะแด่พระภิกษุทรงสมณศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล เทศกาลวันสงกรานต์  2559

 

 

ในพิธี มีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  โดยพระธรรมเสนานุวัตรได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาศีล 5 อันเป็นธรรมเบื้องต้นในการครองชีวิตของฆราวาส ว่า หากพุทธศาสนิกชนร่วมกันน้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติแล้วนั้น สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุข  อันสอดคล้องกับดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้

ทั้งนี้ นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมงานจนจบพิธี