Get Adobe Flash player
Home

กิจกรรมวันมาฆบูชา จังหวัดพิษณุโลก ช่วงเช้า

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 7.00 น. พระราชธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์  นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส  ร่วมจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2559 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก, นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก, ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก, นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่, ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ณ วัดศรีรัตนาราม (จูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา รีบศีล และนิทรรศการวันมาฆบูชา  ทั้งนี้ งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2559 จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันจะเป็นการกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยสืบต่อไป