Get Adobe Flash player
Home

การประชุมคัดเลือกพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุ สมเณร ฆราวาส ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด เพื่อเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอินเดีย  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และสักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ มี พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระครูปลัดวีรวัฒน์  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก กรรมการที่ปรึกษา   นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และนายอนรุธ โกศินานนท์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนพระภิกษุ สามเณร จำนวน 5,626 รูป สามารถเสนอรายนามพระภิกษุเข้ารับการคัดเลือก ได้จำนวน 4 รูป และเป็นจังหวัดขนาดกลาง สามารถส่งรายชื่อฆราวาสเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ 2 คน มีผู้ได้รับการเสนอชื่อครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด