Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

Home

การจัดงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


นายบุญเรือง  แตงก่อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่  17/2552  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  2552  โดยให้สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับองค์กร มูลนิธิ   สถานศึกษาและส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี   สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ พุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม   พร้อมกับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด ประสานขอความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าคณะจังหวัด  แจ้งวัดให้เขตปกครองจัดกิจกรรมฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  รวมทั้งจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลในวันที่ 3 ตุลาคม  2552 ทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วราชอาณาจักร   โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าคณะจังหวัด  เป็นหลักในการจัดกิจกรรมโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานงาน  กิจกรรมประกอบด้วย
             -  การตักบาตร  การเจริญพระพุทธมนต์
             -  การจัดปฏิบัติธรรม  การฟังพระธรรมเทศนา  การบรรยายธรรม
                                                                -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปรินายก ที่จังหวัดต่าง ๆ พิจารณาตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้ทุกวัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเทิดพระเกียรติเป็นกรณีพิเศษ   ในวันธรรมสวนะ  รวบรวมปัจจัยร่วมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
  สำหรับส่วนกลาง
         1.  การจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่  29  กันยายน  2552  ถึงวันที่  3  ตุลาคม   2552   โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์  มหาวิทยาลัย  องค์กร  มูลนิธิ  ส่วนราชการ และสถานศึกษา  กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นประกอบด้วย
                -  การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน  500  รูป
                -  การปฏิบัติธรรมของฆราวาส   จำนวน  1,000  รูป
                -  การสนทนาธรรม  การอภิปรายธรรม  การแสดงพระธรรมเทศนา
                -  การตักบาตรพระสงฆ์   967  รูป  และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
                -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                -  การขอความร่วมมือเผยแพร่พระเกียรติคุณไปยังสถานศึกษา และวัดทั่วราชอาณาจักร 
        2. การจัดกิจกรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แยกเป็นกิจกรรมพิธีสงฆ์  ระหว่างวันที่  1 – 3   ตุลาคม   2552    และกิจกรรมนิทรรศการ ระหว่างวันที่      1 – 31  ตุลาคม  2552  กิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นโดยรวม  ประกอบด้วย
               -  การเจริญพระพุทธมนต์  และการแสดงพระธรรมเทศนา
               -  การตักบาตร  และการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
               -  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติ  พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดทำหนังสือพระประวัติ   พระศาสนกิจ  พระเกียรติคุณ  พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุจัดงานฉลองพระชันษา  96  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพระชันษา  96  ปี  สมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
               -  การจัดเตรียมพระราชพิธี และศาสนพิธี