Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

Home

โครงการถักจิตทอใจด้วยใยธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดทำบุญตามโครงการ
ถักจิตทอใจด้วยใยธรรม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
ณ วัดกระบังมังคลาราม ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก
โดยมีนายยงยศ เมฆอรุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เข้าวัด ทำบุญ
ปฏิบัติธรรม