Get Adobe Flash player

ติดต่อเรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ช้ัน ๔
ถนนวังจันทน์  อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก   ๖๕๐๐๐
โทร/Fax  ๐๕๕-๒๔๘๐๕๗
E-mail  :  phitbud@hotmail.com

Home

  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 คณะสงฆ์อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดประชุมระดับอำเภอ
  ตามมติมหาเถรสมคมที่ 143/2546 ประจำปี 2552 ณ วัดจุฬามณี ต.ท่าทอง
  อ.เมือง จ. พิษณุโลก มีเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัด ในเขตอำเภอเมืองเข้า
  ร่วมประชุม โดยมีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พระราชธรรมคณี เป็นประธานประชุม
  พร้อมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรถวายความรู้ในรื่องของ
  โครงการ วัดไม่ใช่บาร์ ศาลาไม่ใช่บ่อน เพื่อให้วัดในจังหวัดพิษณุโลกปลอดเหล้า
  แลอบายมุขต่างๆ ในเขตสังฆาวาส และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
  จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเรือง แตงก่อ เข้าร่วมประชุม